AYDINLATMA METNİ

CUMHURİYET KADINLARI KOŞUSUNA YÖNELİK

AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda bilgilendirilmenizi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. İşbu metin 29.10.2023 tarihinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde düzenlenecek Cumhuriyet Kadınları koşusunu ve 23.10.2023 tarihinde Caddebostan Sahil Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek hazırlık koşusunu kapsamaktadır.

 

Garipçe Mahallesi Rumelifeneri Caddesi No: 282, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Yerleşkesi, Sarıyer-İstanbul adresinde mukim ICA İÇTAŞ Altyapı Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi ve Kızılırmak Sokak No:31 Çankaya-Ankara adresinde mukim Ic İbrahim Çeçen Yatırım Holding Anonim Şirketi (bundan sonra “Şirketlerimiz” olarak anılacaktır) olarak, koşu organizatörlüğü sebebiyle veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamlarda toplamakta, işlemekte ve saklamaktayız.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●      Ad-Soyad

●      T.C. Kimlik Numarası

●      Doğum Tarihi

●      Uyruk

●      Beden Bilgisi

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

·      Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

·      Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

·      Etkinlik Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

·      Kimlik Doğrulaması

·      Şirket İçi İstatistik Faaliyetleri

Kişisel Verilerin İşlenmesinin

Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;

·      Veri işlemenin ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; etkinlik kayıt amacıyla kullanılan dijital form vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Veri Kategorisi: İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

●      Telefon

●      E-posta Adresi

●      Adres

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

·      İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

·      Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

·      Etkinlik Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin

Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;

·      Veri işlemenin ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; etkinlik kayıt amacıyla kullanılan dijital form vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Veri Kategorisi: Görsel/İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler

●      Fotoğraf

●      Video

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

·      Reklam Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

·      Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin

Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;

·      Veri işlemenin ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; etkinlik alanında görsel ve işitsel kayıt alan fotoğrafçı, kameraman vb. kişiler, doğrudan ilgili kişilerce alınan çeşitli görsel ve işitsel kayıtlar, vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

KVKK 8. ve 9. maddeler kapsamındaki hukuki sebeplere dayalı olarak kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere yurtiçi ilgili resmi kurumlara; Şirketlerimize ait portal üzerinden grup şirketlerine; basın, haber ve iletişim süreçlerinin yürütülmesi ve sosyal medya/kamuoyu duyurularının yapılması amacıyla basın, sosyal medya platformları ve kamuoyuna aktarılmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi gereğince, kişisel verilerinize ilişkin haklarınız aşağıdaki gibidir:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin korunması mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirket internet adresinde bulunan ilgili kişi başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 • Islak imzalı dilekçenizi kimlik fotokopisi ile Şirket adresine göndererek,
 • Güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı ve/veya Şirket’e daha önceden bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak ve e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmak sureti ile kvkbilgi@ic-a.com.tr e-posta adresine göndererek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle kopru@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek.

Yazılı olarak iletilen başvurularda Şirket veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Şirket’e ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle, ücretsiz olarak tarafınıza iletilir. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınarak söz konusu maliyet tarafınıza yansıtılabilir. 

 1. İletişim Bilgileri

Unvan

1- ICA İÇTAŞ Altyapı Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi

 

2- IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding Anonim Şirketi

 

Mersis No

1 – 0465039353800001

2- 0469026898900012

Adres

1- Garipçe Mahallesi Rumelifeneri Cadde No: 282, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Yerleşkesi, Sarıyer-İstanbul

 

2- Kızılırmak Sokak No:31 Çankaya/ANKARA

Telefon

0850 502 71 00

+90 312 417 94 40

İnternet Adresi

https://www.ysskoprusuveotoyolu.com.tr/

https://www.icholding.com.tr/

İlgili Kişi Başvuru Formu

https://www.ysskoprusuveotoyolu.com.tr/upload/files/kvkk/Ilgili-Kisi-Basvuru-Form.pdf